lunes, 5 de febrero de 2018

VALENCIÀ 3 ER PROJECTE SEGON TRIMESTREEl projecte del segon trimestre està relacionat amb la Literatura del periode que hem estudiat, es a dir, el segle XV (Època d´esplendor) i els segles XVI, XVII i XVIII (Decadència).

Per a fere el vostre projecte heu d´agrupar-vos de tres en tres i triar un dels temes proposats ( no es poden repetir els temes).

El treball és un exercici de recerca d´informació i d´elaboració de la mateixa amb la finalitat de donar- la a conéixer als companys en la tasca final.

Les parts del treball  escrit han de ser les següents:  (1,5 p)

1. Portada
2. Índex
3. Desenvolupament del tema
4. Conclussions
5. Bibliografia consultada
6. Contraportada

És obligatori que la lletra siga arial 12, que el text estiga justificat i l´interliniat siga de 2 espais.
Els treballs amb faltes ortogràfics no seran avaluats.


En una segona fase, els alumnes hauran de fer una PRESENTACIÓ ORAL ( 1 p)  (EXPOSICIÓ) del seu treball, per a la qual cosa hauran de preparar una POWER POINT (0,5 p)  o presentació semblat que també rebrà puntuació.

TEMES

1. Curiositats vitals per entendre l´obra de Bernat Metge; el context històric.
2. Poètica de la escriptura teològica femenina en Isabel de Villena
3. Context de la Vita Cristi de Villena i l´espiritualitat franciscana.
4. La complexitat lingüística del Tirant lo Blanc
5. Eiximenis en el context de la querella de les dones
6. La resposta literària i retòrica de l´espill de Jaume Roig
7. Tragèdia de Caldesa, de Joan Roís de Corella. Una aproximació textual.
8. Roís de Corella i la valenciana prosa. Una denominació polèmica.
9. Jaume Roig i l´anomenada "escola satírica valenciana"
10. Ausiàs March i les lletres valencianes del segle XV.
11. Nuclis argumentals del Tirant lo Blanc.

TASCA 1. Treball escrit del tema assignat (1,5 p)

Data d´entrega: 1 de març de 2018

TASCA 2. Exposició oral ( 1 p) (Temps exposició 10 minuts màxim)

TASCA 3. Elaboració del Power Point (0,5 p)

Data exposició: El día de l´exposició serà a sorteig. Dies 1 i 5 de Març.

NOTA: L´assignació dels temes es farà per ordre de sol.licitud per part dels alumnes. martes, 3 de octubre de 2017

PLANTILLA MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES

Os dejo la plantilla de la memoria que debéis utilizar para valorar vuestros proyectos. Recordad que debéis ir completándola a medida que vais haciendo las tareas y no al final. Dependiendo de las tareas que tenga el proyecto podéis añadir o quitar filas en esta plantilla.
 MEMORIA TRABAJOS TRIMESTRALES        TRIMESTRE: _____________

PROYECTO: _________________  ALUMNO: _________________________ 

CURSO/GRUPO: __
_________
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
FECHA
PARTICIPANTES
DIFICULTADES ENCONTRADAS
TIEMPO EMPLEADO EN LA REALIZACIÓN
VALORACIÓN DEL TRABAJO HECHO
VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO

domingo, 18 de diciembre de 2016

LENGUA SEGUNDO ESO: MATERIALES Y PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE


                      SEGUNDO TRIMESTRE PROYECTOS                                            El proyecto del segundo trimestre es también un proyecto ambicioso con el que esperamos aprendáis, no solo las características de los diferentes tipos de textos, sino también el manejo de algunas herramientas virtuales que pueden seros de gran utilidad. Además, deberéis manejar diferentes fuentes de información para poder elaborar vuestras propias conclusiones y desarrollaréis vuestro espíritu creador y emprendedor produciendo vuestros propios textos. En este proyecto trabajaréis por PAREJAS.

A continuación, os dejamos la relación de tareas, las fechas de entrega de las mismas y su puntuación para que tengáis toda la información.

De vez en cuando, revisad la información del blog por si hubiera algún cambio y RECORDAD que podéis dejar vuestros comentarios en el blog si tenéis alguna duda o queréis recibir información adicional.
A trabajar!!!!


TAREA 1. RESUMIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES TEXTUALES. (0,25 P)

Debéis consultar las siguientes páginas:

http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/bachillerato/lengua-castellana-y-literatura/proyteselanacional/Galeria%20documentos/lengua_2bach_interior.pdf

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/18/inicio.htm

https://sites.google.com/site/entornoalalengua2eso/estudio-de-los-textos/clasificacion-de-los-textos/tipologia-textual


FECHA DE ENTREGA: 19 de enero 2018TAREA 2.  ELABORAR UN MURAL CON LA INFORMACIÓN RECABADA PARA SU EXPOSICIÓN EN EL AULA.( 0,5 P)


FECHA DE ENTREGA:  26 de enero de 2018

TAREA 3.  REALIZAR UN PÓSTER DIGITAL SOBRE EL TIPO DE TEXTO ASIGNADO CON LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE UTILIZANDO LA SIGUIENTE HERRAMIENTA VIRTUAL: (1 P)
FECHA DE ENTREGA DEL PÓSTER :  2 de febrero de 2018


TAREA 4. ELABORAR UNA MEMORIA DEL TRABAJO REALIZADO DESCRIBIENDO TODAS LAS TAREAS REALIZADAS Y LOS CONTRATIEMPOS ENCONTRADOS ASÍ COMO LAS SOLUCIONES ADOPTADAS. (0,25 P)

FECHA ENTREGA: 9 de febrero de 2018


ATENCIÓN: TODAS LAS TAREAS SE REALIZARÁN CON EL ORDENADOR Y SE ENTREGARÁN EN MANO (ARIAL 12, TEXTO JUSTIFICADO CON PORTADA, ÍNDICE Y BIBLIOGRAFÍA CUANDO SE HAYA UTILIZADO)

EL PÓSTER DIGITAL DEBERÁ ESTAR IMPRESO EN DINA 3 EN PAPEL SATINADO.

     EXPRESIÓN ORAL

Este trimestre vamos a hacer un coloquio sobre el libro de lectura del trimestre:"El infierno de Marta".
Como ya habréis deducido al escuchar  la canción de Amaral, el tema principal de la novela es la violencia de género.
Se trata de un grave problema que sufrimos como sociedad, por eso es muy importante que entre todos busquemos soluciones. Para ello tendremos que analizar las causas, los tipos, las consecuencias etc que nos permitan abordar el tema con conocimiento de causa.

Exponer nuestras ideas de una manera civilizada, escuchar a quienes no piensan lo mismo que nosotros o incluso defender aquello que no compartimos nos enseñará, sin duda, no solo a mejorar nuestra expresión oral sino a empatizar con los demás.

Cualquier expresión oral requiere una preparación previa que entre otras cosas nos obliga a buscar información sobre el tema del que vamos a hablar. Además tiene una estructura que se ha de respetar y unas normas de intervención (turnos de palabra) que no podemos olvidar.

FECHA COLOQUIO: LA FECHA DE LOS DEBATES SERÁ EL DÍA 14 de febrero de 2018
         La nota obtenida en el debate representa el 10% de vuestra nota trimestral.


VALENCIÀ PRIMER ESO. MATERIALS I PROJECTES SEGON TRIMESTRE

EL NOSTRE BARRI 

Aquest trimestre anem a treballar per parelles amb l´objectiu de conéixer el nostre barri i la seua història i anem a fer també  una exposició fotogràfica amb les millors imatgens de tots els participants en el Concurs fotogràfic que anem a organiitzar.


Us deixe les tasques que heu de fer, la puntuació i les dates d´entega o realització de les mateixes. Si teniu algun dubte podeu utilitzar el blog si voleu o podeu preguntar- me en classe. Ànim i a treballar.


TASCA 1. Conéixer la història del Cabanyal- Canyamelar. Busqueu informació sobre la història del nostre barri i feu un RESUM. Entregareu el mateix amb una portada en la que conste el vostre nom, el nom de l´assignatura i el títol de la tasca. (0,50 p)

La data d´entrega serà el dia: 9 de febrer 2017

TASCA 2. Buscar informació sobre els monuments més emblemàtics del nostre barri i fer un RESUM amb la informació obtinguda. (0,50 p)

La data d´entrega serà el dia: 16 de febrer 2017TASCA 3. Eixida pel barri. Haureu de dur una càmera o el mòbil per a poder captar la millor imatge. Durant una hora farem un recorregut pels carrers del nostre barri i podreu fotografiar allò que us parega més significatiu. Es valorarà la qualitat de la fotografia i l´originalitat de la mateixa. (0,50 p)

La data de l´eixida serà el dia: 23 de febrer de 2017

La data d´entrega de la fotografia serà el dia: 28 de febrer de 2017


TASCA 4. Elaboració d´una MEMÒRIA del treball realitzat. Hauré d´indicar els dies que s´heu reunit, el que heu fet cada dia, el temps que li heu dedicat, els problemes que us han sorgit i com és el heu resolt i finalment una valoració personal del treball que heu fet i del que heu aprés fent-lo.(0, 50 p)

La data d´entrega de la MEMÒRIA será el dia: 2 de febrer

TASCA 5. Exposició fotogràfica. Amb les millors instantànees farem una exposició del NOSTRE BARRIUS DEIXE AQUESTA TAULA PER A QUE PUGAU FER LA MEMÒRIA


ALUMNE/A:                                                                                                                                            MEMÒRIA PROJECTE TRIMESTRAL: EL NOSTRE BARRI


TASCA 1. RESUM Hª CABANYAL- CANYAMELAR
TASCA 2. RESUM INFORMACIÓ EDIFICIS
TASCA 3. CONCURS FOTOGRAFIC
TASCA 4. MEMÒRIA
DIA I DURADA


FONTS D´INFORMACIÓ


PROBLEMES


RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES


VALORACIÓ DEL TREBALL
EXPOSICIONS ORALS

"Els guíes turístics"

(PER PARELLES)
A l´atzar us serà asignat un monument o edifici per a preparar una exposició oral amb la intenció de donar a conéixer els companys el monument, la seua història, quan va ser construït etc. Podeu utilitzar en l´exposició qualsevol suport sempre i quan siga adequat (fotografies, murals etc) (1 p)


La data de les exposicions orals seran:

SETMANA DEL 27 de febrer al 3 de març

VALENCIÀ SEGON ESO: MATERIALS I PROJECTES SEGON TRIMESTRE
                                                                       
LA "MOGUDA "

Aquest trimestre anem a treballar la llengua des d´un punt de vista diferent. 
Anem a utilitzar la música com eina de treball.
El nostre treball començarà indagant sobre el panorama musical de l´Espanya dels  anys 80-90, especialment amb el treball d´un grup de cantants relacionats amb l´anomenada "movida" .

A continuació, us assignaré un cantant o grup musical i haureu d´ escriure la seua biografia musical.
Una volta conegau la vida i la trajectoria musical el cantant o grup que us ha sigut assignat, haureu de buscar i portar a classe la lletra de la canço impresa per a la seua traducció, en la data que s´indica.
Finalment, gravareu una "maqueta musical". Podeu utilitzar programes d´edició musical gratuits que es podeu descarregar d´Internet.
Tot el treball realitzat i el temps emprat hauran d´estar reflectits en la vostra MEMÒRIA.

Activitat 1. RECERCA D´INFORMACIÓ: Què és "la movida"? Què va significar? Quan va succeir? Qui va formar part d´ella? Quines conseqüències musicals va tindre? etc (0,50 p)

Activitat 2. En segon lloc, buscareu informació sobre la biografia dels cantants o grups que se us ha assignat. BIOGRAFÍA MUSICAL (0,25 p)

Activitat 3. TASCA FINAL. GRAVACIÓ MAQUETA MUSICAL. Heu de gravar la vostra maqueta musical. Podeu utilitzar alguna eina virtual. GRAVACIÓ (1 p)

IMPORTANT! La maqueta s´ha d´entregar en la data indicada, no s´acceptaran treballs entregats fora de data. 


Activitat 4. Fareu una MEMÒRIA del treball explicant en què ha consistit el mateix, els dies que s´heu reunit i què heu fet, les dificultats que s´heu trobat i com les heu resolt, el que heu aprés i si us ha agradat l´experiència.  MEMÒRIA (0,25 p)

                                        
 TREBALL

La traducció, la biografia i la memòria es presentaran per separat en els dies d´entrega assenyalats i hauran de constar d´una portada amb el títol del treball, el nom de l´assignatura i de la professora, i els dels alumnes que l´han fet i d´un índex. A més a més, haurà d´estar “justificat”. Lletra: Ariel/12. Doble espai i pàgines numerades.DATES D´ENTREGA:
Act 1: 31/01
Act 2: 7/02
Dia 14/02: Portar la lletra de la cançó impressa per a la seua traducció.
  Act 3 i 4: 21/02EXPRESSIONS ORALS: DEBAT

"BULLYNG"


"Les confessions de Titus Burns"A partir de la lectura del llibre Les confessions de Titus Burns reflexionarem respecte al bullyng, les seues cause, conseqüències , com creguem que es podria previndre etc.

DATES 
15 DE FEBRER


LENGUA 3º ESO. MATERIAL Y PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE


Con la unidad 5 empezamos el segundo trimestre. Os dejo 
parte del material que vamos a utilizar: 

 EJEMPLO  COMENTARIO DE TEXTO.

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL TEXTO DE LA PÁGINA 109 DEL LIBRO DE TEXTO: “GOOGLE GLASS”

La finalidad comunicativa del texto “Google glass, el médico en casa” es la de informarnos sobre un avance científico y por lo tanto, la modalidad comunicativa es de tipo declarativo.
Respecto a la modalidad de los enunciados, hemos de decir que las oraciones son enunciativas con predominio del presente y del condicional del modo indicativo. El uso del condicional está justificado porque se trata de una aplicación todavía en fase de experimentación y por lo tanto, no se puede afirmar categóricamente lo que los primeros resultados parecen concluir: que dicha aplicación podría salvar vidas.
Entre los elementos valorativos presentes en el texto, tenemos que destacar el uso del adjetivo “peculiares” en la tercera línea, referido a las citadas gafas que le dan un plus de singularidad subrayando su carácter novedoso. También tenemos que destacar el adjetivo “sencilla” acompañado del cuantificador “muy” como elemento valorativo dado que es una valoración del emisor respecto al uso de la aplicación completamente subjetiva. El adjetivo “fiable”, en la línea 14, referido a “diagnóstico” tiene la intención de dar veracidad al producto.
También encontramos elementos valorativos a través del uso de los adverbios y de expresiones adverbiales como por ejemplo la utilización del adverbio “rápidamente” ,en la línea 13, como elemento valorativo porque pretende destacar la eficacia de las gafas y la expresión “tan solo”, en la línea 18, con la que el emisor da su apreciación personal.
Atendiendo a los verbos utilizados, observamos la presencia de perífrasis modales del tipo: “podría ayudar” propias de los textos modalizados y que tiene su sentido en un texto como el que estamos analizando en el contexto de que se trata de un producto en fase de experimentación.
Respecto a la deixis espacial, observamos la inclusión del receptor en la expresión “ en todo el mundo” , en la primera línea del segundo párrafo, que revela el deseo de universalizar el producto para que se pueda utilizar en cualquier parte.  Temporalmente encontramos algún deíctico temporal como por ejemplo “reciente” en la línea 2 o “después” en la línea 12 que sitúan la enunciación en el presente.
Observamos también rasgos de impersonalidad en la perífrasis “podría ayudar” con la que el emisor pretende dar validez universal a su información.

Por lo tanto, podemos concluir que a pesar de que el texto es aparentemente expositivo porque la intención es informarnos de la existencia de un producto, en realidad la información no se nos da desde la objetividad sino desde la subjetividad de quien piensa o quiere que pensemos que debería utilizarse en todo el mundo porque salva vidas.
 LITERATURAjueves, 6 de agosto de 2015

MEJOR CONTIGO

Bueno, aunque parezca mentira ya se ha terminado el verano y estamos otra vez en el cole para aprender cosas interesantes y otras, que seguro no os lo parecerán tanto. Sin embargo, de todo, como veréis se aprende.

Este curso vamos a continuar utilizando el blog, que ha cumplido hace poco su primer año de vida. Al principio nos costó un poco acostumbrarnos pero al final todos valoramos las ventajas de trabajar con esta herramienta que nos permite estar en contacto cuando no estamos en el aula.

En este curso se incorporan al blog los compañeros de 1º y 2º de la ESO a quienes damos la bienvenida deseando que participen activamente en este foro.

Os hemos preparado proyectos muy interesantes para todos los cursos y estamos seguros que estos os ayudarán a comprender mucho mejor los contenidos curriculares que debéis alcanzar para superar cada una de las asignaturas.

En algunos de los proyectos deberéis trabajar codo con codo con algún compañero porque como el nombre de nuestro blog nos recuerda siempre es  "mejor contigo" que solo.

Espero que el curso os vaya bien. Poned todo vuestro empeño, esforzaros al máximo y veréis como llegáis a vuestro destino antes de que os deis cuenta.


¡Feliz viaje! 

                              MAICA